EVANGELIJA PAGAL TOMĄ

Papyrus Oxyrhynchus 655

 

POxy 655, Fragmentas D (logion 24)

 

Tekstas

 

Rekonstrukcija

 

Vertimas

 

[                ei fwV es]tin [                švie]sa
[en anqrwpw f]wteinw, [žmoguje švi]esos,
[en olw tw k]osmw [apšviečia visą pa]saulį;
[fwtizei, ei de m]h, [jei jis ne]šviečia,[ (tada) ]
[skoteinoV e]stin. [(pasaulį) y]ra [tamsa.]
] . ] .
 

(24) Jo mokiniai tarė: "Parodyk mums vietą, kurioje būni, nes mums reikia jos ieškoti." Jis atsakė: "Kas turi ausis, tegu girdi. Šviesos žmoguje yra šviesa ir jis apšviečia visą pasaulį. Jei jis nešviečia, yra tamsa."

 

___________________________________________

 

POxy 655, 1-17, Fragmentas A; B - kaire kolona (logion 36)

 

Tekstas

 

Rekonstrukcija

 

Vertimas

 

[legei I(hsou)V mh merimna] [Jėzus tarė, "Nesirūp]
[te a]po prwi e[wV oye] [inkite n]uo aušros i[ki sutemų,]
[te a]po prwi e[wV oye] [ne] nuo sute[mų]
ewV p]rwi mhte [th] [iki auš]ros [..]
[trofh u]mwn ti fa [j]ūsų [maistą], valg[ysi]te
[ghte mhte] th st[o] [ar] kokin [jūsų] drabu
[lh umwn] ti endu [žin], dė[v]ė
[sh]sqe. [pol]lw krei[s] [s]ite. [E]sate geresni [daug]
[son]eV e[ste] twn [kri] už [leli]
nwn ati[na a]uca jas kuri[os ]
nei oude n[hq]ei m[hd] šukuoja nei v[erp]ia, [..]
en axont[a e]nd[u] n[ei] dra[buž]in. O
ma. ti en[deite] kai jūs, kan ne[turėdami?]
umeiV; tis an prosq<ei>h dėvė
epi thn eilikian site?
umwn ; auto[V d]wsei Tai Jis, kuris [d]uos
umein to enduma u jums drabužių."
mwn. .
 

(36) Jėzus tarė: "Nesirūpinkite nuo aušros iki sutemų[, kokį maistą] valg[ysite], [ar] kokin [drabužin] dėvėsite. [Esate daug] geresni už [lelijas], kurios [nei] šukuoja, nei verpia. O jūs, kan jūs dėvėsite neturėdami drabužių? Tai Jis, Kuris duos jums drabužių.

___________________________________________

 

POxy 655, 17-24, Fragmentas B - kaire kolona (logion 37)

 

Tekstas

 

Rekonstruksija

 

Vertimas

 

legousin au Jo mokiniai
tw oi maqhtai autou tarė jam,
pote hmein emfa "Kada Tu tapsi mums
nhV esei kai pote matomas ir kada
se oyomeqa; legei mes išvysime Tave? "Jis atsakź,
otan ekdushsqe kai "Kai numesite nuo savęs drabužius, ir
mh aiscunqhte neišsigansite [..."]

 

(37) Jo mokiniai tarė jam: "Kada Tu tapsi mums matomas ir kada mes išvysime Tave?"Jis atsakė: "Kai numesite nuo savęs drabužius, nesigėdydami, ir užminsite ant jų kaip maži vaikai, ir trypsite juos, jūs išvysite Gyvojo kūdikį ir neišsigansite."

 

______________________________________________________

 

POxy 655, 29-39, Fragmentas C (logion 38)

 

Tekstas

 

Reckonstruksija

 

Vertimas

 

   
le[gei I(hsou)V p] [Jėzus] ta[rė, "] D
o[llakiV epequmhsa] [aug kartų jūs norėte
ta[i akousai touV lo] girdėti] ši[uos žod]
go[uV ouV umin legw] ži[us kuriuos Aš sakau jumus,]
ka[i ouk ecete to] be[t jūs neturėjote kito, iš kurio]
n [erounta umin] galima juos [išgirsti.
ka[i eleusontai] Ateis]
hm[erai ote zhth] dien[os, kai jūs ieš]
se[te me kai ouc eu] ko[site manęs ir jūs ne]
. [rhsete me.] [rasite."]
 

 

(38) Jėzus tarė: "Daug kartų jūs norėjote girdėti šiuos žodžius, kuriuos Aš sakau jumus, bet jūs neturėjote nieko kito, iš kurio galima juos išgirsti. Ateis dienos, kai jūs ieškosite manęs ir nerasite manęs."

 

______________________________________________________

POxy 655, 39-51, Fragmentas B - deshine kolona (logion 39)

 

Tekstas

 

Rekonstruksija

 

Vertimas

 

el[abon taV kleidaV ... ga[vo raktus]
thV [gnwsewV kai ape] ži [nojimo, bet]
kruy[an autaV oute] pas[lėpė juos; Jie]
eishl[qon oute touV] neinė[jo ir neleid
eiser[comenouV afh] o tiems, kurie ]
kan [eiselqein. umeiV] norėjo [įeiti.]
de gei[nesqe froni] Tačiau [jūs] daro[tės išm]
moi w[V oi ofeiV kai a] intingi ka[ip žalčiai ir]
kerai[oi wV ai periste] neka[lti, kaip balnd]

ra[i.

ž[iai."]

. . . . . . . . . . . .
 

 

(39) Jėzus tarė: "Fariziejai ir Rašto žinovai gavo žinojimo raktus, bet paslėpė juos. Jie neinėjo ir neleido [įeiti] tiems, kurie norėjo. Tačiau jūs darotės išmintingi, kaip žalčiai, ir nekalti, kaip balandžiai."

 

____________________________________________________

POxy 655, Fragmentas E

 

Tekstas

 

Rekonstrukcija

 

Vetimas

 

ko ?

_____________________________________________

POxy 655, Fragmentas F

Tekstas

 

Rekonstruksija

 

Vertimas

 

a ?

______________________________________________

POxy 655, Fragmentas G

 

Tekstas

 

Rekonstruksija

 

Vertimas

 

k
an
?

_______________________________________________

POxy 655, Fragmentas H

 

Tekstas

 

Rekonstruksija

 

Vertimas

 

e ?

 

________________________________________
© 2001 Joseph Pashka
The Gospel of Thomas Greek text & translation into Lithuanian


Kitan | Naman